Ôi

Ôi, đến bao giờ thì bác Tổng nhà ta mới hiểu ra đúng vấn đề. Dân giờ không còn lòng tin mà chỉ câm giận đợi từng ngày thôi.
“Nói quần chúng giảm sút lòng tin với Đảng không phải là giảm sút lòng tin đối với lý tưởng của Đảng, mà là đối với cán bộ Đảng viên đang thoái hóa, hư hỏng. Vì thế, các cấp ủy đảng cần có biện pháp kiên quyết, đấu tranh các hiện tượng thoái hóa, biến chất, siết chặt kỷ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử biến chất ra khỏi Đảng. Chỉ có như vậy mới lấy lại lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *