TRẢ LỜI PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN TRONG 20 NGÀY

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN TRONG 20 NGÀY
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 574/QĐ-TTg ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị; Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.
Quy chế này cũng nêu rõ, để gửi phản ánh, kiến nghị: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống….Người dân có thể truy cập gửi phản ánh, kiến nghị vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn; Và doanh nghiệp truy cập gửi vào địa chỉ http://doanh nghiep.chinhphu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *