Gần 700 người đăng ký mà chỉ có hơn 100 chỗ ngồi

Gần 700 người đăng ký mà chỉ có hơn 100 chỗ ngồi, em phải làm sao? Lần đầu tiên làm event mà bị khách đăng ký giận dỗi nhiều đến vậy… Mừng, lo nhiều như nhau. Sáng nay có 3 trường hợp nhờ người thân “có thế lực” can thiệp để được vào “Đại học” mà BTC vẫn phải từ chối 2.:)
20 hours to go to the IBM-CSMO Digital Marketing University.
#csmovietnam #ibmvietnam #IBMDMU #digitalmarketing
www.ibm.com/events/vndmu