Hộ khẩu nhà bà Vân kiếp trước chắc sinh ở Huế

Hộ khẩu nhà bà Vân kiếp trước chắc sinh ở Huế. Mà ngẫm cũng phải, có khi bà Vưn là hậu dzuệ của Vua Gia Long Nguyễn Ánh không chừng.
Nguyễn nhà Nguyễn Ánh nha, đừng nhầm qua Nguyễn Huệ với các Nguyễn khác mà phải tội. Hí hí.
Đã nói là kể cả nửa đêm, muốn xơi món chi, cứ qua nhà bà Vưn. Tủ lạnh bà toa dzất, muốn xơi j là coá sẵn, chỉ việc lôi ra múa một hồi là được quất. Ha ha.