Ít phút nữa là sang 2017 rồi nhẻ

Ít phút nữa là sang 2017 rồi nhẻ…
Từ sáng mai mình có thể giả nhời mấy bạn tây lông hay hỏi tuổi mình là
Ai em pho ti dia dâu !!!
Thời gian nhanh như chó chạy bờ ao, mới ngày nao mười tám đôi mươi, ho một cái gái theo đông như đám ma mà giờ đã chạm ngưỡng bốn xọi…huýt sáo giờ chỉ chó nó theo thôi…
Năm mới vui vẻ nhé mấy nghìn bạn facebook của tôi hehe…