Làm ơn nếu bạn không đủ giỏi thì đừng làm những công việc ảnh hưởng đến số phận người khác như bác sỹ hay lãnh đạo

Làm ơn nếu bạn không đủ giỏi thì đừng làm những công việc ảnh hưởng đến số phận người khác như bác sỹ hay lãnh đạo…. Bạn sai một ly thì đi luôn cả một dặm đời của con nhà người ta.
Còn nếu xét thấy có đủ khả năng và đạo đức thì hãy phấn đấu để nắm quyền trong tay, nắm được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, bởi vì khi có quyền lực bạn mới giúp được cho mình và người khác.