Mẹ luôn là ánh đuốc soi đường con đi

1  
Mẹ luôn là ánh đuốc soi đường con đi.
Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
See Translation